Структуре


Међуминистарска пројектна група (МПГ) има стручну улогу у координацији и праћењу процеса спровођења Стратегије РЈУ. Овим механизмом обезбеђује се активно учешће свих релевантих органа државне управе и удружења грађана у процесу РЈУ.

Специфични задаци Међуминистарске пројектне групе су:

  • да учествује у креирању докумената јавних политика у области реформе јавне управе и даје предлоге за усклађивање других планских докумената са Стратегијом РЈУ;

  • да разматра и укључује нове активности и пројекте у Стратегију РЈУ у сарадњи са МДУЛС-ом;

  • да разматра и усваја извештаје о спровођењу и евалуацији резултата постигнутих Стратегијом РЈУ и акционим планом за њено спровођење, а на основу анализа и предлога које ће припремати организациона јединица за реформу јавне управе у МДУЛС-у;

  • да разматра ризике у спровођењу Стратегије РЈУ и одлучује о мерама за ублажавање ризика;

  • да Савету за реформу јавне управе предлаже одлуке за расправу и усвајање, посебно оне о којима се не постигне консензус у Међуминистарској пројектној групи;

  • да учествује у вредновању резултата спровођења Стратегије РЈУ у складу са методологијом евалуације (сваки члан из делокруга свог органа).