СтруктуреВлада Републике Србије је Одлуком о образовању Савета за реформу јавне управе формирала Савет за РЈУ као централно стратешко тело Владе за реформу јавне управе.

Задаци Савета су да:

  • утврђује предлоге стратешког развоја јавне управе и реформе јавних финансија у Републици Србији;
  • иницира и предлаже Влади да предузима мере и активности које се односе на реформу јавне управе и реформу јавних финансија;
  • разматра и усваја извештаје о постигнутим циљевима у области реформе јавне управе и реформе јавних финансија;
  • промовише и прати спровођење Стратегије реформе јавне управе и свих других хијерархијски нижих докумената јавних политика у области реформе јавне управе, нарочито са становишта укључивања принципа и циљева реформе јавне управе у друге документе јавних политика;
  • прати и разматра питања у вези са учешћем Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, иницира и предлаже Влади да предузима мере и активности које се односе на унапређење спровођења ове иницијативе, као и њену промоцију;
  • прати спровођење активности и стање у области развоја електронске управе, иницира и предлаже Влади предузимање мера и активности у циљу унапређења функционисања електронске управе и промовише дигитализацију јавне управе;
  • утврђује предлоге за усклађивање хијерархијски нижих планских докумената са хијерархијски вишим планским документима у области реформе јавне управе и јавних финансија и планских докумената у тим областима са преузетим међународним обавезама, као и за усклађивање прописа са донетим планским документима;
  • разматра и даје претходно мишљење Влади о документима јавних политика, нацртима закона и другим актима који се односе на организацију и рад Владе, органа државне управе, а нарочито оне којима се предлаже да се оснују нови државни органи, организације или службе или тела Владе.

Саветом председава министар државне управе и локалне самоуправе, а замењује га министар финансија.

 

 

СРЈУ записник 7. седница